ProMES

Mer om ProMES

I Svenskt Näringslivs nyligen publicerade rapport "Möda är sällan sin egen lön" feb 2006 kan vi läsa att: "Många anställda saknar respons eller återkoppling om hur väl de utför sitt arbete". Nära hälften (av de 1.115 intervjuade) anser att de i ganska liten utsträckning får uppskattning från sina chefer för bättre arbetsresultat.

ProMES är det enda i ordets rätta bemärkelse Balanserade styrkortet.
Ett styrkort som bl.a. ger ett sammanfattande och integrerat mått på organisationens värdeskapande förmåga!

ProMES mäter organisationens förmåga att skapa:

Ömsesidigt överenskomna och önskvärda värden och ger ett samlat och balanserat totalvärde därav.
Pilar
"Det är vägen som gör resan värd" är ett känt talesätt. Så skulle även ProMES kunna sammanfattas. Med ProMES görs själva vägen och resan i riktning mot önskvärda tillstånd motiverande.
ProMES synliggör det kreativa gapet mellan det närvarande (var vi är) och det önskvärda (dit vi vill) och bygger en bro där emellan.

Att ha tillgång till tydliga mål i arbetet är nämligen inte det enda saliggörande då vi vill nå ett tillstånd präglat av framgång. Framgång förutsätter att vi känner till den önskvärda riktningen (fram) vilka målen för vårt arbete är. Men lika viktigt är att vi under arbetets gång kan konstatera att vi befinner oss i rörelse (gång) i rätt riktning. För framgång är allt det vi gör tillsammans och lär på vägen i riktning mot något meningsfullt och önskvärt. Arbetsglädje, motivation och lärande uppstår då vi under arbetets gång kan se vilka värden vi tillsammans skapat. Då vi ges möjligheter att samlas kring våra erfarenheter av det vi gjort tillsammans. Och utifrån denna nya kunskap kan fatta medvetna beslut för nästa etapp på resan i riktning mot det gemensamt önskvärda.

Professionell feed-back för lärande och förbättring kan vi få först då vi tillsammans i arbetsgrupper fortlöpande kan besvara de för alla arbetsgrupper grundläggande frågorna för framgång:

Vad vill vi? Var är vi nu? Hur gör vi nu?

ProChart


Vad vi vill, kan också beskrivas som de värden vi tillsammans söker att skapa på våra arbetsplatser. Alla arbetsgrupper och organisationer har det gemensamt att de tillkommit för att ett antal individer med förenade krafter söker skapa gemensamt önskvärda värden. Vilka dessa värden är varierar beroende på organisationens inriktning mot samhälle och marknad. Oberoende av detta är att värden skapas då något görs eller levereras som tillfredsställer behov och förväntningar hos kunder, ägare/uppdragsgivare och medarbetare. Framgångsrik är den organisation som i allt större omfattning förmår förverkliga dessa för alla arbetsgrupper och organisationer önskvärda värden.

ProMES ger er unika möjligheter att mäta och därigenom förbättra er organisations värdeskapande förmåga.
Genom att tydliggöra vad som skapar värden hos er och vilka värden som ni skapat förbättras vilja och förmåga att löpande skapa önskvärda värden.

En arbetsgrupp som är överens om vilka värden de gemensamt vill skapa och varför, har en gemensam mental vision för sitt arbete. För att inte denna vision skall förbli en dröm behövs en levande handlingsplan som skapar viljekraft. Styrkan, inriktningen och varaktigheten i denna viljekraft är i sin tur beroende av professionell och systematisk feedback.

Utan fortlöpande feedback slocknar snart viljan och förmågan att gå vidare, att lära och förbättra.

Utan professionell feedback kan inte heller medvetna och underbyggda beslut tas om nästa etapp för resan. Beslut som leder till handlingar som för oss framåt, som gör oss klokare så att vi i allt större utsträckning lär oss att använda våra tillgängliga och knappa resurser till det som för helheten är verkligt värdeskapande.

Med hjälp av ProMES får arbetsgrupper de förutsättningar de behöver för framgång i arbetet: En tydlig vision för sitt arbete, en levande handlingsplan som kopplas till regelbunden lärande och vägledande feedback. En professionell feedback som fortlöpande ger dem nya utgångslägen för reflexion, beslutsfattande, lärande och förbättring.

ILOProMES används inom ILOs utvecklingsprojekt i ett flertal sydamerikanska länder

Läs mer här ILO

Att ägna sig åt ledning och verksamhetsstyrning utan att förstå motivation är som att bygga och konstruera broar utan att förstå hållfasthetslära. Vem av oss vill åka på broar ritade och konstruerade av personer utan rätt teknisk kompetens.
Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB