ProMES

Om ProMES

AGraphProMES har i vetenskapliga jämförande studier visat sig vara 3-5 gånger effektivare än andra dokumenterade performance improvement-program.

"Många anställda saknar respons eller återkoppling om hur väl de utför sitt arbete".

I Svenskt Näringslivs nyligen publicerade rapport "Möda är sällan sin egen lön" feb 2006 kan vi läsa att: "Många anställda saknar respons eller återkoppling om hur väl de utför sitt arbete". Nära hälften (av de 1.115 intervjuade) anser att de i ganska liten utsträckning får uppskattning från sina chefer för bättre arbetsresultat.

Fortlöpande professionell feedback i arbetet är en av de viktigaste nycklar ni behöver för att nå en lärande och ständigt förbättrande verksamhet.

- En verksamhet som lyfter genom att den förmår att ta vara på sina medarbetares vilja att vara med och utveckla och förbättra.

En annan huvudnyckel för framgång är och förblir ledningens helhjärtade engagemang för utveckling och förbättring. Utan ett brinnande engagemang från ledningshåll för verksamhetens samlade resultat, spelar det ingen roll hur fina verktyg och metoder som introduceras, om de så sker med pukor och trumpeter, utan ledningens helhjärtade söd är och förblir de dömda att misslyckas.
Forskningsrapport efter forskningsrapport visar här en och samma bild. Det hänger på ledningens engagemang och uthållighet, dess tro och tillit till sina medarbetares förmåga och vilja att vara drivande i utveckling och förbättring.

Människor vill:

  • Göra ett bra arbete!!
  • Utifrån en saklig och gemensam grund vill vi kunna känna stolthet och glädje över uppnådda resultat.
  • För att möjliggöra detta måste vi också utifrån en saklig och gemensam grund kunna mäta, värdera och kontinuerligt synliggöra vår värdeskapande förmåga.

Utan fortlöpande, systematisk och professionell feedback som ger oss information om vad vi uppnått, slocknar snart viljan och förmågan att lära och förbättra.
Med ProMES får arbetsgrupper den systematiska och professionella feedback de behöver i arbetet för att kunna lära, utveckla och förbättra.

Det ni inte kan mäta och påverka kan ni inte förbättra!

Hur mäter ni i dag det "intellektuella kapitalets" förmåga att skapa önskvärda värden i er verksamhet?
Med ProMES får Du och din organisation också tillgång till ett unikt IT -stöd (ProMES Navigator), som löpande under arbetets gång ger er en balanserad information om er förmåga att skapa de värden som ni gemensamt beskrivit som önskvärda att nå.

Genom ProMES-Navigator får ni inte bara löpande information om de aktuella resultatutfallen ni får också information om resultatens värdeskapande effekt. D.v.s. de konsekvenser så väl positiva som negativa som resultaten bidragit till.  Genom att alla får tillgång till denna information kan den begränsade mängden tid och energi som finns till förfogande, systematiskt investeras i den områden där de gör mest nytta (skapar stört värden).

Ja, ni kan därmed helt enkelt arbeta smartare och i större utsträckning med rätt saker.

Vi måste hela tiden veta var vi är för att kunna ta oss dit vi vill!
Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB