ProMES

Motivation är en process som går att karlägga och förbättra.

Kunskap om motivation ger oss möjligheter att:
  • Förstå människors beteenden (det är inte en slump att vi beter oss och reagerar som vi gör).
  • Diagnostisera den motivationella miljön – identifiera styrkor och svagheter i den.
  • Förbättra rådande förhållanden och nå ökad produktivitet och förbättrad hälsa.

Med hjälp av MAP (Motivation Assessment Program) utvecklad av Professor Pritchard och hans forskargrupp får ni en snabb och kostnadseffektiv visuell beskrivning av det rådande motivations läget i er organisation och det bästa av allt en konkret handlingsplan för förbättring.

Vi har också utvecklat ett Internet baserat program för MAP med vars hjälp ni mycket snabbt och kostnadseffektivt kan få en överblick över de motivationsskapande förutsättningarna och hindren i er organisation och hur motivationstillståndet ser ut inom olika arbetsgrupper och enheter i er verksamhet.

Bristande förutsättningar för motivation leder till att allt för många önskar att de kunde var någon annanstans än på det jobb där de nu befinner sig. Allt för många skulle mycket hellre satsa sin tid och energi på något annat, mer meningsfullt för dem. Som människor har vi en begränsad mängd tid och energi till vårt förfogande. Och vi vill inte investera vår begränsade mängd tid och energi i en arbetsorganisation som inte förmår att tillvarata denna värdefulla resurs på ett förväntat och önskvärt sätt (det förväntade utbytet står inte i proportion till insatsen).

I vissa miljöer är det i dessa lägen möjlig för individen att minimera sin energiinvestering i arbetet, och i stället satsa sin energi på något annat, som upplevs kunna ge ett större utbyte. Men i många av dagens arbetsmiljöer är denna strategi inte längre tillämplig och möjlig. Blotta närvaron i arbetet kräver med automatik att mycket energi investeras. Många arbeten är numera mycket hårt styrda och reglerade, handlingsutrymmet har krympt och organisationerna har blivit allt mer slimmade. Allt fler arbetar i dag inom tjänstesektorn med många och nära sociala kontakten, vilket kräver en hög grad av energiinvestering. Kombineras dessa förhållanden med en miljö med bristande arbetsmotivationella förutsättningar töms individen på energi (arbetet suger musten ur oss). Vi säger då att individen har ”gått i väggen”.

hela processen.gif

  • Ett positivt energiflöde uppstår om individen upplever ett starkt och tydligt samband mellan den mängd tid och energi som investerats i arbetet och de resultat som uppstår till följd av detta.
  • Ett positivt energiflöde uppstår om individen upplever ett starkt och tydligt samband mellan hur mycket och hur bra resultat som presterats och hur detta utvärderats.
  • Ett positivt energiflöde uppstår om individen upplever tydligt och starkt samband mellan hur betydelsefulla bedömare värderat resultanten/prestationerna och de belöningar/konsekvenser man får del av.
  • Ett positivt energiflöde uppstår om individen upplever att de belöningar/konsekvenser som arbetet och organisationen ger förmår att tillfredställa behov som är betydelsefulla för individen. Belöningar/konsekvenser skall ge individen en hög grad av behovstillfredsställelse.
  • Samtliga delar i processen måstare fungera väl för att energiflödet (motivationen), i processen, skall vara och förbli hög.

Hur ser det motivationella hälsoläget ut på er arbetsplats?
MAP ger er en bra överblick och en konkret handlingsplan för förbättring.
Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB