ProMES

Motivation

Om nu medarbetarnas kompetens och motivation är en kritisk framgångsfaktor, vad är då motivation och hur påverkas motivation? Uppfattningarna är många och inte sällan motsägelsefyllda. Vi talar ibland om moroten och piskan, om behov, betydelsen av mål och mening, individuell lönesättning, vi kan läsa citat som ”jag utmanar min personal att motivera sig själva”.

Det är inte lätt att omsätta en så diffus bild av vad motivation är till ett mer systematiskt förbättringsarbete.

För ett tjugotal år sedan viste vi att vi hade stora kvalitetsbrister i produktionen men vi viste mycket lite om hur dessa skulle avhjälpas. Kunskapen om kvalitetsstyrning var i flertalet verksamheter mycket lågt. Men genom åren har vi utvecklat kunskap inom området och byggt ut kvalitetsledningssystem, chefer och medarbetare har utbildats och förståelsen för hur kvalitetsbrister minimeras har blivit allmängods. Samma sak har gällt vår förståelse för ekonomistyrning och allt fler organisationer bygger nu också upp kunskap om miljöledning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), de utvecklar också sina processer och förbättra dessa genom processtyrning. Förståelsen för att dessa områden medvetet och systematiskt går att utveckla och förbättra har vuxit.

Vår förståelse för motivation, hur den påverkas och hur den systematiskt kan förbättras, har fram tills nu varit begränsad.

Professor Robert D. Pritchard, verksam vid UCF (University of Central Florida) presenterade nyligen ett nytt sätt att se på motivation som gör att även detta, det mest centrala området för ledning och styrning, går att utveckla och förbättra systematiskt. Det geniala i Pritchards nya motivationsteori är att han ar sammanfört flertalet av de tidigare förekommande teoribildningarna (vilka förklarat vissa betydelsefulla aspekter för motivation) till en ny och heltäckande motivationprocess-teori.

Han har också utarbetat en metod att mäta och synliggöra rådande motivationstillstånd och det bästa av allt konkreta insatser som leder till förbättring.

Med hjälp av MAP (Motivation Assessment Program) utvecklad av Professor Pritchard och hans forskargrupp kan vi snabb och kostnadseffektiv ge er en visuell beskrivning av det rådande motivations läget i er organisation och det bästa av allt en konkret handlingsplan för förbättring.

Ett grundantagande i Pritchards nya vidareutvecklade teori är att en individ vid varje given tidpunkt har en viss mängd energi till sitt förfogande, han har valt att kalla detta individens ”energipool”. Mängden tillgänglig energi varierar över tid och är kopplad till det utbyte vi fått av tidigare energiinvesteringar, hälsa och livssituation.  Vår ”energipool” den mängd energi som vi har till förfogande kan liknas vid en ballong som kan vara mer eller mindre fylld. Om vi i tidigare ageranden haft ett stort utbyte (möjligheter att kunna tillfredställa betydelsefulla behov) i förhållande till den mängd energi vi investerat har energipoolen (ballongen) fått påfyllnad och vår energireserv är god.  Vi känner oss psykiskt stärkta och kapabla att möta nya utmaningar. Om däremot utbytet inte motsvarat insatsen får vi ett lågt energitillflöde eller stort energiläckage (vår energipool töms) och där med den mängd energi vi har tillförfogande då vi på nytt försöker att få något önskvärt att hända.energipool och behov.jpg

Individen har också behov som vi försöker att tillfredställa: behov av mat, vatten, trygghet, påverkansmöjlighet, självförverkligande, behov av social tillhörighet, status, ja listan kan göras lång. Våra behov är relativt permanenta men även de förändras över tid. Vi har behov som är mer allmänmänskliga men också behov som i hög grad varierar i karaktär och styrka mellan individer. Vi försöker att tillfredställa dessa våra behov genom att investera tid och energi i aktiviteter som vi förväntar oss skall leda till behovstillfredsställelse, vilket skapar en drivkraft hos individen.

Teorier bygger på antagandet om att individen motiveras av den tro/förväntan som individen har kring hur dennes handlingar kan påverka framtida positiva och negativa förlopp. Energipoolen används för att nå behovstillfredsställelse. Motivation ses här som en process som styr/påverkar hur energin används för att tillfredsställa behov. Detta åskådliggörs i den centrala delen av figuren.  

 hela processen.gif

Motivation börjar med att du lägger ner tid och energi på olika typer av arbetsinsatser för att få något önskvärt att hända. Du förväntar dig att dina arbetsinsatser skall skapa resultat/prestationer.De resultat/prestationer du åstadkommit kommer att bedömas och utvärderas av chefer, arbetskamrater och även av dig själv. Dessa utvärderingar leder i sin tur till att du får del av olika belöningar/ konsekvenser, t ex kan du få uppskattning eller kritik, din självkänsla kan påverkas, du kan få eller inte få ökat ansvar, mer befogenheter, nya stimulerande arbetsuppgifter, din löneutveckling kan påverkas mm. De belöningar/konsekvenser som utvärderingarna och tidigare delar i processen givit dig kommer att ge dig mer eller mindre behovstillfredsställelse. Motivation består av alla dessa delar och kan ses som en kedja av händelser (en process) som är sammanlänkade med varandra.

Att ägna sig åt ledning och verksamhetsstyrning utan att förstå motivation
är som att bygga och konstruera broar utan att förstå hållfasthetslära
Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB